دانلود مقاله بررسی نتایج اصلاح ناشی از بکارگیری فیلتر کالمن بر مدل ماسکینگام با word

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 07:03

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی نتایج اصلاح ناشی از بکارگیری فیلتر کالمن بر مدل ماسکینگام با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی نتایج اصلاح ناشی از بکارگیری فیلتر کالمن بر مدل ماسکینگام با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی نتایج اصلاح ناشی از بکارگیری فیلتر کالمن بر مدل ماسکینگام با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی نتایج اصلاح ناشی از بکارگیری فیلتر کالمن بر مدل ماسکینگام با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

در اغلب موارد دقت شبیه سازی ها بعلت بروز خطا و اثر آن در نتایج کاهش می یآبد خطا عمدتاً در دو رسته زیر ظاهر می شود: رسته اول؛ خطای ناشی از اطلاعات که خود به دو صورت خطای برداشت و خطای دستگاه ظاهر می شود. رسته دوم؛ شامل خطای مدلسازی می باشد. یکی ازروشهای کاهش خطای مدل بکارگیری فیلتر کالمن است امروزه روشهای توسعه یافته کالمن در بسیاری از سیستم های با فضای حالت خطی و غیر خطی و با تآبع توزیع خطای دلخواه بکارگرفته می شود در این مقاله با استفاده از فیلتر کالمن در فضای حالت خطی نتایج مدل ماسکینگام که جهت یک بازه 63/2 کیلومتری از رودخانه دز در حد واسط بامدژ و حرمله بکارگرفته شده است اصلاح می شود. برای این منظور دربازه مذکور مدل ماسکینگام مناسب ایجاد شده است. نتایج حاصل از فیلتر مدل فوق با روشهای کاملاً وفقی مقایسه شده و گویای توانایی ملموس و قآبل توجه فیلتر کالمن در کاهش خطای محاسبه نسبت به خطای برداشت است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی مقاومت به خوردگی پوشش بیوسرامیک هیدروکسی آپاتایت در محلول های فیزیولوژیک با word

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 07:03

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی مقاومت به خوردگی پوشش بیوسرامیک هیدروکسی آپاتایت در محلول های فیزیولوژیک با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی مقاومت به خوردگی پوشش بیوسرامیک هیدروکسی آپاتایت در محلول های فیزیولوژیک با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی مقاومت به خوردگی پوشش بیوسرامیک هیدروکسی آپاتایت در محلول های فیزیولوژیک با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی مقاومت به خوردگی پوشش بیوسرامیک هیدروکسی آپاتایت در محلول های فیزیولوژیک با word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

استفاده از سرامی ک های بیواکتیو بـا سـطوح متخلخـل ، همچـون هیدروکـسی آپاتایـت، جهـت پوشـش دادن مـواد کاشتنی فلزی، باعث رشد سریع و استحکام اتصالات پیوندی و درعین حال سازگاری مطلوب بافـ ت هـا ی بـدن بـا مواد کاشتنی می شود .
در ایــن تحقیــق، رفتــار خــوردگی تیتــانیوم خــالص تجــاری، آلیــاژ Ti-6 Al-4 V و آلیــاژ پوشــش داده شــده بــا هیدروکسی آپاتایت ( از دو روش سل – ژل و پلاسما اسپری ) در شـش محلـول شـبیه سـازی شـده بـا محـیط بـدن به روش پلاریزاسیون سیکلی مطالعه شده اند . نتایج بدست آمده نشان می دهد که این آلیاژ نسبت به تیتانیوم خـالص دارای مقاومـت بـه حفـره دار شـدن بیـشتری
می باشد . ایجاد پوشش هیدروکسی آپاتایت از روش سل – ژل بر روی ایـن آلیـاژ بـ ه طـور چـشمگیری از سـرعت خوردگی یکنواخت بیومواد می کاهد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدیریت آبهای شور در کشت لاینهای متحمل به شوری و خشکی گندم با word

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 07:02

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدیریت آبهای شور در کشت لاینهای متحمل به شوری و خشکی گندم با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدیریت آبهای شور در کشت لاینهای متحمل به شوری و خشکی گندم با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مدیریت آبهای شور در کشت لاینهای متحمل به شوری و خشکی گندم با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدیریت آبهای شور در کشت لاینهای متحمل به شوری و خشکی گندم با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

تعداد صفحات: 5

چکیده:

شوری خاک و آب از عمده‌ترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در اغلب نقاط جهان و از جمله ایران است. از طرف دیگر به علت افزایش سطح زیر کشت، برای تامین نیاز غذایی روز افزون جوامع، استفاده از منابع آبهای با کیفیت نامتعارف از جمله آبهای شور غیرقابل اجتناب است. برای بررسی اثر شوری آب آبیاری بر ارقام جدید گندم، آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با آرایش کرت‌های یک بار خرد شده با سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل شوری آب آبیاری در سه سطح 4، 8 و 12 dS/m در کرت‌ اصلی و ارقام و لاین‌های گندم شامل شش رقم/ لاین که لاین‌ها شامل: V1 شماره2، V2 شماره 4، V3 شماره 7، V4 شماره 17، و ارقام شامل: V5روشن و V6 شیراز در کرت فرعی بودند. در این آزمایش صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی و تعداد روز تا ظهور سنبله اندازه‌گیری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر عامل شوری بر عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی و تعداد روز تا ظهور سنبله در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. بین لاین‌ها و ارقام تنها از لحاظ صفات عملکرد دانه و ارتفاع بوته تفاوت معنی‌دار وجود داشت. عملکرد دانه، ارتفاع بوته، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی و تعداد روز تا ظهور سنبله با افزایش شوری آب آبیاری کاهش پیدا کرده‌اند. همچنین لاین‌های با شماره‌های 2، 4، 17 و رقم شیراز (به ترتیب با میانگین عملکرد 4278، 4163، 4078 و 3982 کیلوگرم در هکتار) بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند. لاین شماره 2 با درصد کاهش عملکرد کمتری نسبت به بقیه لاین‌ها و ارقام به ازای هر واحد افزایش شوری آب آبیاری از برتری بیشتری برخوردار بوده است و برای منطقه با شرایط آزمایش قابل توصیه می‌باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی وضعیت سرانه آلودگی فاضلاب تصفیه خانه های اکباتان و دولت آباد تهران با word

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 07:02

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی وضعیت سرانه آلودگی فاضلاب تصفیه خانه های اکباتان و دولت آباد تهران با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی وضعیت سرانه آلودگی فاضلاب تصفیه خانه های اکباتان و دولت آباد تهران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی وضعیت سرانه آلودگی فاضلاب تصفیه خانه های اکباتان و دولت آباد تهران با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی وضعیت سرانه آلودگی فاضلاب تصفیه خانه های اکباتان و دولت آباد تهران با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 8

چکیده:

در حال حاضر، مبانی طراحی تصفیه خانه ها در ایران عمدتاً براساس آمارهای سرانه کشورهای خارجی و بدون در نظر گرفتن وضعیت واقعی تولید فاضلاب در کشور می باشد. این موضوع منجر به طراحی تصفیه خانه هایی با ابعاد و احجام بیش یا کمتر از حد موردنیاز می شود که نهایتاً منجر به صرف هزینه های اضافی یا عدم دستیابی به اهداف کیفی خروجی موردنظر خواهد گردید. در تحقیق حاضر، میزان آلودگی ورودی به تصفیه خانه های موجود و جمعیت تحت پوشش آنها به منظور استخراج پارامترهای کمی و کیفی سرانه براساس وضعیت واقعی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که هر دو تصفیه خانه در وضعیت مطلوبی نسبت به حالت طراحی قرار دارند. 5BOD ورودی به تصفیه خانه دولت آباد و اکباتان به ترتیب به طور متوسط 40 و 50 درصد با متوسط طراحی فاصله دارند. همچنین راندمان حذف سالیانه 5BOD در این تصفیه خانه ها به ترتیب در حدود 85 و 92 درصد و راندمان حذف COD در تصفیه خانه اکباتان حدود 90 درصد می باشد. در مقایسه دبی های سرانه روزانه فعلی، تصفیه خانه اکباتان از حدود متوسط و ماکزیمم طراحی پایین تر و برای تصفیه خانه دولت آباد آمار دقیق دبی طراحی روزانه در دست نبود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله با word

پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 07:02

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

دانلود پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله با word دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلوددانلود پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله با word

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلوددانلود پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله با word

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن دانلود پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله با word :

اسلاید 1 :

چکیده

}فلات ایران از نظر لرزه خیزی بسیار پیچیده بوده و هر 5 سال یک زلزله مخرب در کشورمان رخ می دهد . لذا برای دستیابی به لرزه خیزی یک گستره، سه دسته داده های دیرینه زلزله شناسی، تاریخی و دستگاهی باید مورد استفاده قرار گیرند.

اسلاید 2 :

}قبل از طراحی و ارزیابی لرزه ای سازه ها لازم است که عواملی از قبیل لرزه زمین ساخت گستره طرح Seismotectonic)) انتخاب زمین لرزه برای سطوح مختلف طراحی، برآورد صحیح پارامترهای لرزه ای و انتخاب پارامترهای لرزه ای مد نظر قرار گیرند.

}

اسلاید 3 :

مقدمه:

}زمین لرزه ها معمولاً بر اثر عبور امواج لرزه ای از محدوده ای در پوسته زمین که حرکت گسل ها از آنجا سرچشمه می گیرد ایجاد م یگردند و به دنبال هر زمین لرزه متوسط تا بزرگ خسارات عمد های به روستاها، شهرها و دیگر سازه های مهم وارد شده و هزاران نفر نیز جان خود را از دست میدهند.

اسلاید 4 :

}مسأله گسلش در محدوده سدها، همواره از جنبه های مختلف مد نظر مهندسین طراح بوده و بررسی های متعددی در این زمینه صورت گرفته است . صدها سد کوچک و بزرگ در نقاط مختلف جهان در معرض تکانهای

}شدید زمین و احیانا جابجایی مستقیم در امتداد گسلها در محدوده ساختگاه قرار گرفته و طیف وسیعی از پاسخ ها، از شکست کامل تا رفتار بسیا رمقاوم از آنها مشاهده شده است.

}

اسلاید 5 :

}در آنالیز خطر زمین لرزه باید کلیه منابع لرزه ای از جمله گسلها ( نقطه ای، خطی، ناحیه ای، صفحات شیب دار لرزه ای و منابع ناحیه زمینه) را مدل نمود و در محاسبات مد نظر قرار داد.

}منابع نقطه ای، خطی، و ناحیه ای کمابیش در اکثر نقاط ایران یافت می شوند ولی منابع صفحات شیب دار در بعضی ا زمنابع مثل مکران و منابع ناحیه زمینه در منطقه زاگرس یافت میشوند.

اسلاید 6 :

عوامل مؤثر در انتخاب پارامترهای لرزه ای در سدهای بتونی:

}بررسی های لرزه خیزی و زمین شناسی سیمای کلی منطقه را ترسیم می نماید که پس از آن باید بر روی شرایط محل متمرکز شد . از آغاز ثبت دستگاهی زمین لرزه ها کمتر از صد سال می گذرد و از سوی دیگر برخی زمین لرزه های بزرگ دارای دوره بازگ شت طولانی می باشند. لذا به منظور شناخت لرزه خیزی گستره یک محل و برآورد خطر زمین لرزه نیاز بیشتری به داده های مرغوب لرزه ای است.

اسلاید 7 :

با استفاده از شواهد روی گسل و جنبش آن می توان سن رویداد زمین لرزه را تعیین نمود و همچنین به کمک داده های زمین لرزه و کاربرد روشه ای آماری که عدم قطعیت داده ها را دارد محاسبات خطر زمین لرز ه می نماید، می توان بهبود نسبی را در برآورد خطر و خطرپذیری زمین لرزه برای ساختگاههای مختلف بدست آورد و دوره زمانی مطالعه را به ویژه در مورد رخدادهای بزرگ، به چندین سده تعمیم داد.

اسلاید 8 :

}تشریح سنگها و گسلها، تفسیر ساز و کار زمین لرزه ها و گسلهای موجود در گستره طرح در برآورد توان فعالیت هر یک از گسلها در یک چارچوب واحد ، امکان پذیر است ولی به دلیل نقصان داده های لرزه خیزی، از نظر لرزه زمین ساختی، آگاهی ا زویژگیهای لرز هخیزی، بخشهای گسترد های از پوسته ایران چندان مطلوب نیست و این به سبب ایجاد دیدگاههای متفاوت درباره پهنه بندی لرزه زمین ساختی ایران شده است . لذا برای تفکیک آنها از یکدیگر عواملی از قبیل توزیع سطحی رو مرک ز زمین لرز هها بر روی نقشه، ضرایب لرز هخیزی، ساز و کار کانونی زمین لرزه ها، بزرگی، عمق کانونی، تاریخچه زمین ساختی ،میدان تنش و ویژگیهای زمین ساختی ناحیه باید در نظر گرفته شوند.

اسلاید 9 :

}عواملی از قبیل بزرگی زمین لرزه طراحی، فاصله ساختگاه تا کانون زلزله، نزدیکی به گسل فعال، خواص فیزیکی و ضخامت روباره در ساختگاه، شرایط زمین شناسی محل، جهت انتشار شکست گسل، نوع گسلش و توپوگرافی منطقه در برآورد پارامترهای جنبش نیرومند زمین ( شتاب، سرعت، مقدار جابجایی، طیف پاسخ شتاب و ;) در ساختگاه یک سد مهم می باشند. این اطلاعات که به صورت ناقص و غیرهمگن نسبت به زمان جمع آوری میگردند فیلتر نشده اند و لذا برای افزایش قابلیت اعتم اد و سازگاری اطلاعات، فیلتر کردن داد ه ها بسیار حایز اهمیت است و نهایتاً میزان خطر زمین لرزه را می توان بر اساس مقادیر شتاب، سرعت و ; مرتبط با حضور گسل در نزدیکی محل سازه بیان نمود.

اسلاید 10 :

}بر اساس نقشه پهنه بندی مقدماتی در آیین نامه 2800 ایران، ساز ههای آبی به سه منطقه خطر نسبی پایین و خطر نسبی متوسط و خطر نسبی بالا تقسیم بندی می گردند. لذا به منظور انتخاب پارامترهای لرزه ای باید نوع سد ( خطرپذیری آن از نظر ساختاری ( حجم مخزن، ارتفاع سد ) و اجتماعی  اقتصادی ( خسارات وارد بر مردم و اقتصاد جامعه) و حالات احتمالی شکست آن ) همراه با میزان خطرپذیری سازه و خطر ساختگاه مدنظر قرار گیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
( تعداد کل: 104 )
   1       2       3       4       5       ...       21    >>