X
تبلیغات
رایتل

دانلود مقاله برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره Terra سنجندهMODISدر منطقه عمومی گرگان با word

شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 22:01

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره Terra سنجندهMODISدر منطقه عمومی گرگان با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره Terra سنجندهMODISدر منطقه عمومی گرگان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره Terra سنجندهMODISدر منطقه عمومی گرگان با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره Terra سنجندهMODISدر منطقه عمومی گرگان با word :

برخی از منابع:

مباشری، محمدرضا؛ خاوریان نهزک، حسن “1384 تجزِیه و تحلیل روشهای اسـتفاده از مـاهواره در تعیین میزان تبخیر و تعرق” مجله علمی-پژوهشی علوم جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم تهران جلد3 شماره 3 و.4
 هاشمی نیا، مجید، 1378، تبخیر، تبخیـر-تعـرق و دادههـای اقلیمـی، چـاپ، نـشر آمـوزش کـشاورزی وابسته به معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج.

خاوریان نهزک، حسن. “1383برآورد تبخیر و تعرق با اسـتفاده از تـصاویر سـنجنده ” MODIS

پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

 علیزاده، ا، 1382، بهینه سازی سند ملی الگوی مصرف آب کشاورزی ایران (( نیاز خالص آبیـاری

محـصولات زراعـی و بـاغی ایـران))، جلـد :3 اسـتان گلـستان، سـازمان هواشناسـی کـشور- وزارت جهـاد

کشاورزی، تهران.

 شاهرخی، م، 1382، تصحیح هندسی تصاویر سنجنده MODIS با استفاده از پارامترهـای مـداری، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
موقتی، س، 1382، بررسی امکان سـنجش آلـودگی هـوای تهـران بـا اسـتفاده از تـصاویر سـنجنده MODIS، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.

مقدمه

ترکیب دو فرآیند جداگانه یکی تبخیر و دیگری تعرق پوششهای گیاهی مجموعاً، تبخیر و تعرق (ET)1 را تشکیل میدهد. توانایی در پیشبینی ET ، سرمایهای ارزشمند برای مدیران منابع آبی کشور بشمار میرود که میتواند برای برنامههای توسعه کشت، وضع قوانین مصرف آب و مطالعات هیـدرولوژیکی رودخانـه هـا مفید باشد. محاسبه ET بطریق عملی و آزمایشگاهی با دقت بسیار بـالا و بـا اسـتفاده از روشهـای تـوزین، همبستگی تلاطمی2 و یا روش نسبت باون3 امکانپذیر است. اما این روشها تنها مـیتواننـد میـزان ET را در یک نقطه و یا یک منطقه کوچک تعیین کنند و برای ناحیههای وسیعتر قابـل اسـتفاده نیـستند. ایـن محـدودیت باعث ایجاد انگیزه در استفاده از دادههای ماهوارهای برای تعیین ET در سطوح وسیع شـده اسـت. یکـی از الگوریتم هایی که جهت برآورد ET با استفاده از تـصاویر مـاهواره ای مـورد توجـه بـسیار قـرار گرفتـه ، الگوریتم سبال SEBAL می باشد .

این الگوریتم برای اولین بار توسط [1] برای برآورد تبخیر از سفره های کم عمق آب زیرزمینی استفاده شد. [2] این الگوریتم را توسعه داده و بـه منظـور اعتبارسـنجی آن از انـدازهگیـریهـای وسـیع میـدانی در کـشورهای چـین ، هنـد ، اسـپانیا و پاکـستان اسـتفاده نمودنـد. نتـایج نـشان داد کـه در 85 درصـد مـوارد پارامترهای بدست آمده از سبال با اندازهگیـریهـای مزرعـهای بـدون هیچگونـه واسـنجی مطابقـت داشـت. همچنین [3] روشهای موارد مختلف استفاده از این الگوریتم را مورد بحث قرار داده است.

-2 مواد و روشها

-1-2 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در استان گلـستان در محـدوده جغرافیـایی 54/52 تـا 54/69 درجـه طـول شـرقی و 37/17 تا 37/09 درجه عرض شمالی واقع شده است. وسعت این ناحیه، 13875 هکتار مـیباشـد کـه مزرعـه نمونه ارتش گرگان و اراضی کشاورزی اطراف آنرا در بر میگیرد(شکل .(1

در انتخاب منطقه مورد مطالعه چندین عامل در نظر گرفته شد :

1 EvapoTranspiration 2 Eddy Correlation

Bowen Ratio Technique

3

2

-1 وجود اراضی کشاورزی وسیع -2 دارا بودن قطعات بزرگ از یک نوع کشت جهت انتخاب پیکسل سرد

-3 وجود حداقل یک قطعه وسیع زمین کشاورزی تحت آیش و خشک جهت انتخاب پیکسل گرم -4 هموار بودن منطقه

شکل (1) موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه

-2-2 داده های مورد استفاده

تصاویر ماهوارهای مورد استفاده شامل تصاویر MODIS در تاریخهای 5 می (ساعت 11:24 صبح) و 7 ژوئن (ساعت 12:09 صبح) 2003 میلادی تهیه شده از سازمان فضائی ایران، تـصویرIRS LISSIII در تاریخ 11 می 2003 تهیه شده از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:50000 و گزارشها و داده های هواشناسی تهیه شده از سازمان هواشناسی کشور و اداره هواشناسی گرگان میباشد.

-1-2-2 تصحیحات داده های ماهواره ای

3

تصحیح هندسی دقیق تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین مثل MODIS بسیار کار مشکلی است بعلـت اینکه یافتن نقاط برداشت شده زمینی در روی تـصویر امکـان پـذیر نیـست. تـصحیحات هندسـی در طـی دو مرحله بر روی تصاویر MODIS اعمال شد. ابتدا تصاویر با استفاده از پارامترهای مداری تصحیح گردیدند که این عمل با استفاده از نرم افزار Scan magic در محل سازمان فضائی ایران انجام شد. مرحله بعـدی تصحیح با استفاده از تصویر تصحیح شده IRS-LISS III انجام شد. علت استفاده از تـصویر IRS-LISS III برای انجام تصحیح اینست که با توجه به فاصله زمانی نزدیک بـین ایـن تـصویر و تـصویر 5 MODIS می، پوشش سطحی چندان تغییر نکرده و امکان یافتن نقاط مشابه در دو تصویر بیشتر و آسانتر است. عمـل تصحیح بر روی تصویر IRS-LISS III نیز در دو مرحله انجام شد: ابتـدا تـصاویر بـا پارامترهـای مـداری تصحیح شده که این عمل در محل سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح انجام شـد. مرحلـه بعـدی تـصحیح بـا انتخاب نقاط کنترل از نقشه توپوگرافی 1: 50,000 انجام شد که عمل تصحیح با روش چندجمله ای درجه یک و بازنویسی تصویر با روش نزدیکترین همسایگی صورت پذیرفت و از نقاط برداشـت شـده زمینـی (کـه بـه منظور مشخص کردن پیکسل های شاخص برداشت شده بود) به عنوان نقاط آزمون استفاده شد.

-2-2-2 جمع آوری داده های هواشناسی

ایستگاه سینوپتیک هاشم آباد گرگان بعنوان ایستگاه مبنا انتخاب گردید و پارامترهای هواشناسی ساعتی شامل تابش خورشیدی، رطوبت نسبی، سرعت باد و دما در روزهای گذر مـاهواره از انـدازه گیریهـای ثبـت شده توسط این ایستگاه برای روزهای مورد نظر، استخراج گردید. همچنین برای بررسی وضـعیت بارنـدگی منطقه در روزهای قبل از گذر ماهواره نیز از آمار مربوطه استفاده گردید.

-3-2 الگوریتم توازن انرژی برای سطح زمین (SEBAL)

با صرفنظر کردن از مقدار جزئی انرژی که صرف فتوسنتز و ذخیره گرما در گیاه میشود معادله توازن انرژی را میتوان بصورت زیر بیان کرد:

4

Rn G H ET (1)

که Rn تابش خالص، G شار گرمای خاک، H شارگرمای محسوس و ET شارگرمای نهان است. تمامی

واحدها بر حسب W/m2 میباشند.

الگوریتم توازن انرژی برای سطح زمین (سبال)، شارهای گرمای سطحی را هم بـصورت لحظـهای و هـم بصورت 24 ساعته محاسبه میکند. شار گرمای نهان، انرژی مورد نیاز برای تبخیر و تعرق را نشان میدهد

و بصورت باقیمانده معادله توازن انرژی سطحی محاسبه میشود:

ET Rn G H (2)

شار تابش خالص در سطح R n با اسـتفاده از تمـامی شـارهای تابـشی فـرودی و خروجـی از سـطح

بدست میآید :

(3) Rn 1 Rs RL RL 1 0 RL
که آلبیدوی سطحی، R s تابش موج کوتاه فرودی W/m 2 ، R L تابش موج بلند فرودی W/m 2 ،
R L تابش موج بلند خروجی W/m 2 و 0 گسیلمندی سطحی باند پهن میباشد.

آلبیدوی سطحی با تصحیح مقـدار آلبیـدوی بـالای جـو ( ( toa بـرای اثـرات ناشـی از عبـور از اتمـسفر

محاسبه میشود:
(4) toa path _ radiance
2sw
که toa آلبیدوی بالای جو، path _ radiance آلبیدوی معادل تابش مسیر و sw ضریب شفافیت اتمـسفری
است.
toa بصورت زیر محاسبه میشود:
(5) toa
که انعکاس هر باند و ضریب وزنی برای هر باند است که بصورت زیر محاسبه میشود :
(6) ESUN
ESUN
که ESUN میانگین تابش فرودی خورشـید در بـالای اتمـسفر بـرای هـر بانـد اسـت و بـصورت زیـر
محاسبه میشود:
4R2 B ESUN
(7) s
4Re2

5

کــه B تــابش جــسم ســیاه (خورشــید) در دمــای معــین 5760) درجــه کلــوین)، Rs شــعاع خورشــید

07 106 km2 و R e متوسط فاصله زمین تا خورشید 1496 106 km2 میباشد.

مقادیر path _ radiance بین 0/025 تا 0/04 قرار دارند. در سبال مقدار 0/03 براساس کار انجام شده

توسط [4] پیشنهاد شده است.
sw بر اساس رابطه مبتنی بر ارتفاع که در [5] آمده است، محاسبه میشود:
(8) sw 075 2 105 z

که z ارتفاع از سطح دریا بر حسب متر است. این ارتفاع بایستی به بهتـرین نحـو، معـرف ارتفـاع منطقـه

مورد نظر باشد که برای این کار ارتفاع ایستگاه هواشناسی بعنوان ارتفاع معرف، توصیه شده است.

تابش فرودی موج کوتاه، شار تابش خورشیدی مستقیم و پراکنده است که واقعاً بـه زمـین مـیرسـد. بـا

فرض شرایط آسمان صاف، می توان آنرا بصورت زیر برای زمان تصویر محاسبه کرد:

Rs Gsc cos dr sw (9)

که Gsc ثابت خورشیدی 1367W/m2 ، cos کسینوس زاویه فرودی خورشـید، dr معکـوس مربـع فاصله نسبی زمین تا خورشید و sw ضریب شفافیت اتمسفری است. مقادیر R s بین 200 تا 1000 وات بر

متر مربع بسته به محل و زمان تصویر فرق میکند.

تابش موج بلند فرودی، شار تابش حرارتی از آسـمان بـسمت پـایین اسـت W / m 2 کـه بـا اسـتفاده از

رابطه زیر محاسبه میشود:

RL 085 ln sw .09 T 4cold (10)

که sw ضریب شفافیت اتمسفری مـوج کوتـاه، Tcold دمـای سـطحی پیکـسل سـرد و ثابـت بـولتزمن

567 108W / m2 / K 4 میباشد.
RL با استفاده از معادله استفان – بولتزمن محاسبه میشود:

RL 0 Ts4 (11)

که 0 گسیلمندی سطحی باند پهـن (بـدون بعـد)، ثابـت بـولتزمن 567 108W / m2 / K 4 و Ts

دمای سطحی K است. مقادیر RL بسته به محل و زمان تصویر از 200 تا 700 وات بر متـرمربـع تغییـر میکنند.

6

شار گرمای خاک، انرژی استفاده شده برای گرم کردن خاک است و بـا اسـتفاده از معادلـه تجربـی زیـر

محاسبه میشود.

4 000380 .00721098NDVI T G
(12) s
R
n

که Ts دمای سطحی C ، آلبیدوی سطحی و NDVI شاخص تفاضل نرمال شده گیاهی است. شار گرمای محسوس، میزان هدر رفت گرما به هوا بوسیله همرفت و هدایت مولکولی بعلت اخـتلاف دمـا

میباشد که با استفاده از معادله زیر محاسبه میشود:

(13) C p dT H

کــه چگــالی هــوا kg / m 3 ، rah
C p گرمــای ویــژه هــوا 1004J / kg / K ، K dT اخــتلاف دمــای
T1 T2 بین دو ارتفاع z 2و z1 و rah مقاومت آئرودینامیکی برای انتقال گرماست . s / m

اشتراک‌گذاری:


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر استراتژیهای رقابتی بانک ملت شهرستان همدان با word

شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 21:59

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر استراتژیهای رقابتی بانک ملت شهرستان همدان با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر استراتژیهای رقابتی بانک ملت شهرستان همدان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر استراتژیهای رقابتی بانک ملت شهرستان همدان با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر استراتژیهای رقابتی بانک ملت شهرستان همدان با word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر دانلود بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر استراتژیهای رقابتی بانک ملت شهرستان همدان با word میباشد. تحقیقحاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوریداده ها یک تحقیق کمی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بانک ملت شهرستان همدان میباشد که در سال 1394در آن سازمان مشغول به کار هستند و تعداد کل آنان 140نفر میباشند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان وکرجسی و با روش تصادفی نسبی (به نسبت شعب بانک ملت شهرستان همدان) به تعداد 103نفر برآورد گردید. ابزار اندازه-گیری هوشمندی رقابتی، پرسشنامه 12سوالی فهی (2007 )و ابزار اندازه گیری استراتژیهای رقابتی، پرسشنامه 23سوالیپورتر (1998 )بود. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که هوشمندی رقابتی بر استراتژیهای رقابتی تاثیر معنیداری دارد. همچنین ابعاد هوشمندی رقابتی از جمله آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی از فناوری و تکنیکی، آگاهی از وضعیت بازارو آگاهی راهبردی و اجتماعی سبب ارتقای استراتژیهای رقابتی میشوند. از طرفی آگاهی از فناوری و تکنیکی نسبت به سایرابعاد هوشمندی رقابتی بیشترین تاثیر را بر استراتژیهای رقابتی دارد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی پایداری تونل با تحلیل تاثیر رفتار توده سنگ بر عملکرد TBM با استفاده از روش اتریشی با word

شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 21:57

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی پایداری تونل با تحلیل تاثیر رفتار توده سنگ بر عملکرد TBM با استفاده از روش اتریشی با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی پایداری تونل با تحلیل تاثیر رفتار توده سنگ بر عملکرد TBM با استفاده از روش اتریشی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی پایداری تونل با تحلیل تاثیر رفتار توده سنگ بر عملکرد TBM با استفاده از روش اتریشی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی پایداری تونل با تحلیل تاثیر رفتار توده سنگ بر عملکرد TBM با استفاده از روش اتریشی با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 6
چکیده:
سنگها در اثر تقاطع ناپیوستگیهای مختلفی چون لایهبندی، درزه و گسل به قطعات (بلوکهای) مجزا تبدیل میشوند. در چنین شرایطی، بلوکهایی که از کمترین سطح تکیه گاهی برخوردارند، بحرانی ترین وضعیت را خواهند داشت. جابجایی بلوکهای بحرانی باعث سست شدن بلوکهای مجاور گردیده و سقوط و لغزش این بلوکها میتواند گسیختگیهای کلی را به همراه داشته باشد. لذا در این تحقیق از روش اتریشی برای تحلیل پایداری تونل و تأثیر رفتار توده سنگبر عملکرد TBM در منطقهی مورد مطالعه استفاده شده است . طبق نتایج طبقهبندی مهندسی توده سنگ برای واحدهای مختلف و ارتباط آن با روش اتریشی می توان نتیجه گرفت که واحدهای زمینشناسی مهندسی FZ و CZ در منطقهی مورد مطالعه از پتانسیل بیشتری برای ریزش و سقوط بلوکهای سنگی برخوردار میباشند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تراشکاری الکتروشیمیایی با جت الکترولیت با word

شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 21:55

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تراشکاری الکتروشیمیایی با جت الکترولیت با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تراشکاری الکتروشیمیایی با جت الکترولیت با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تراشکاری الکتروشیمیایی با جت الکترولیت با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تراشکاری الکتروشیمیایی با جت الکترولیت با word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: 9

چکیده:

با توجه به تقاضای روز افزون صنعت برای قطعات با استحکام و سختی زیاد، کاربرد ماشینکاری الکتروشیمیایی نیز روز به روز بیشتر می‌شود.در ماشینکاری الکتروشیمیایی که بصورت معمول انجام می‌شود از یک ابزار که به شکل پروفیل مورد نظر است، استفاده می‌شود. در تحقیق حاضر از یک نازل که الکترولیت را به شکل یک جت الکترولیت به گپ ماشینکاری می‌رساند، برای ماشینکاری قطعات استوانه‌ای، استفاده شده است.با حرکت جت الکترولیت بر روی قطعه‌کار در حال دوران پروفیل مورد نظر بر روی آن ایجاد می‌شود. از تفاوتهای مهم این روش با سایر روشهای متداول ECM استفاده از ولتاژهای بالا و گپ ماشینکاری بزرگ می‌باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش مدیریت سیستمهای حمل و نقل در توسعه پایدار شهری با word

شنبه 28 اسفند 1395 ساعت 21:53

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش مدیریت سیستمهای حمل و نقل در توسعه پایدار شهری با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش مدیریت سیستمهای حمل و نقل در توسعه پایدار شهری با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله نقش مدیریت سیستمهای حمل و نقل در توسعه پایدار شهری با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش مدیریت سیستمهای حمل و نقل در توسعه پایدار شهری با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: 7

چکیده:

حمل و نقل به عنوان یکی از بخشهای تاثیر گذاری و موثر براقتصاد بایستی متوازن و همسو با سایر بخشهای اقتصادی اجتماعی رشد و کارایی سیستم های حمل و نقل با رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهری ارتباط مستقیمی دارد با بررسی و مطالعه دقیق به خوبی نقش استراتژیک سیستم های حمل و نقل در توسعه پایدار شهری روشن می گردد یکی از ضروری ترین نیازهای هرجامعه در کنار توسعه اقتصادی و اجتماعی موضوع توسعه صنعت حمل و نقل و بهبود کارایی سیستمهای حمل و نقل می باشد که به نحوی این مهم بقا و رشد اقتصادی یک جامعه میسر نمی گردد از طرفی برخی از صاحب نظران اقتصادی حمل و نقل را به عنوان کالبد توسعه معرفی نمودها ند. بنابراین همگام با رشد پایدار در زمینه توسعه فضای شهری نقش و جایگاه مدیریت سیستمهای حمل و نقل به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی توسعه پایدار شهری مطرح می گردد دراین مقاله تاکید بر ضرورت بهره گیری از مدیریت سیستمهای حمل و نقل شهری به منظور نیل به اهداف توسعه پایدار شهری می باشد و بررسی این موضوع که همگام با توسعه پایدار روند توسعه در صنعت حمل و نقل شهری نیز باید منطبق با چارچوب حمل و نقل پایدار باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
( تعداد کل: 967 )
   1       2       3       4       5       ...       194    >>