دانلود بررسی تاثیر کیفیت درک شده و قیمت نسبی بر ارزش درک شده کالا (مطالعه موردی موبایل) با word

شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 15:21

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر کیفیت درک شده و قیمت نسبی بر ارزش درک شده کالا (مطالعه موردی موبایل) با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی تاثیر کیفیت درک شده و قیمت نسبی بر ارزش درک شده کالا (مطالعه موردی موبایل) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسی تاثیر کیفیت درک شده و قیمت نسبی بر ارزش درک شده کالا (مطالعه موردی موبایل) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسی تاثیر کیفیت درک شده و قیمت نسبی بر ارزش درک شده کالا (مطالعه موردی موبایل) با word :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت درک شده و قیمت نسبی بر ارزش درک شده و تمایل به خرید موبایل می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی و از نوع علی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان می باشد که میزان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 293 نفر تخمین زده شد. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش صوری مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین پایایی بوسیله آلفای کرونباخ برای سنجش قابلیت اطمینان، اسپلیت هالف و تست بازآزمایی محاسبه گردید. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ...) و شاخص های آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس و لیزرل استفاده شد. در تحلیل استنباط داده ها از آزمون کلموگرو- اسمیرنوو (برای وضعیت توزیع نرمال بودن داده در جامعه)، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی (برای شناسایی عوامل تأثیرگذار) و مدل یابی معادلات ساختاری (برای آزمون فرضیات) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که ارزش درک شده بر تمایل به خرید تأثیری ندارد. کیفیت درک شده، قیمت نسبی درک شده هر دو از طریق ارزش درک شده بر تمایل به خرید تأثیر نمی گذارند. کیفیت درک شده و قیمت نسبی بر ارزش درک شده تأثیر دارند. قیمت نسبی بر کیفیت درک شده کالا تأثیر می گذارد. نتایج نشان می دهند که ایجاد درک ا رزش در پروسه ی خرید ضروری است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.